Dolgozóink
Hitélet
Alapítvány
Fenntartó
Felújítás
Csoportjaink
Dokumentumok
Házirend

A

VÁCHARTYÁNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZŐLŐFÜRT ÓVODÁJÁNAK


H Á Z I R E N D J E

Készítette: Hoholné Varga Tímea

Hatálybalépés időpontja: 2016. 09.
Érvényes: visszavonásigI. Bevezető


Kedves Szülők!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Szőlőfürt óvodában!
Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében.
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.


1.1. A házirend célja

A házirendbe foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

1.2. Jogszabályi háttér

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény fokozatosan hatályát veszti. 2012. szeptember 1-től érvénybe lépett az új 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendeletet felváltotta a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet.

Ez utóbbi alapján hoztuk létre óvodánk házirendjét.

A házirend egységes szemléletű az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, az intézmény helyi nevelési programjával, a fenntartó elvárásaival, valamint szervezeti működési szabályzatával.

1.3. A házirend hatálya

Az 1./2013.határozatszámon elfogadott házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A házirend személyi hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyba álló minden gyermekre, pedagógusra és pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre. Azon személyekre, akik az intézménnyel nem állnak jogviszonyban, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
A házirend területi hatálya kiterjed:
• az óvoda teljes területére / parkolóra is! /
• az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli programokra
• az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira

A Házirend nyilvánosságra hozatala
• A házirend a központi faliújságon, az előtérben és az óvoda honlapján megtekinthető.
• A házirend egy példányát az újonnan érkező családoknak átadjuk.
A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

A Házirendet
 az óvoda vezetője készíti el
 és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők - képviselőik útján-, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
A nevelési évre vonatkozó adatok módosítására az óvodavezető egy személyben jogosult.

A Házirend felülvizsgálati rendje:
Legalább kétévente, illetve jogszabályi és egyéb változások alkalmával.

II. Általános információk

Az óvoda neve: Szőlőfürt Református Óvoda
Az óvoda címe: 2113 Erdőkertes Fő tér 2.
A gazdasági iroda telefonszáma: 28/ 475 087
A vezetői iroda telefonszáma: 28/475 087 , fax száma: u.a

Az óvoda e-mail címe: szolofurtovoda@gmail.com
Az óvoda férőhelyszáma: 100 fő

Intézményvezető helyettes, megbízott vezető: Hoholné Varga Tímea
Fogadóórája: minden hónap első hétfője, vagy előzetes egyeztetés szerint
Óvodavezető helyettes neve: Balogh Katalin
Az óvoda ügyintézőjének neve: Szaszák Emőke
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Tóthné Hársvölgyi Zsuzsanna
Elérhetőségük: helyben és az óvoda telefonszámán

Az óvoda gyerekorvosa: Dr. Lechner Éva
Az óvoda logopédusa: Ferenczi Bernadett
Az óvoda pszichológusa: Ledneczky Anikó

Óvodánk fenntartója:
Váchartyáni Református Missziói Egyházközség
Erdőkertesi Szórványgyülekezet
Székhelye: 2164 Váchartyán Fő út 65.

Óvodánk felügyeleti szerve:
A Magyarországi Református Egyház fokozatos (egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati) iskolaügyi szervei.

III. Az intézmény pontos nyitva tartása

3.1 A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszak

Téli zárás időpontja: Karácsony és Újév közötti időszak
Nyári zárás (4 hét), időpontjáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatjuk.

3.2. Nevelés nélküli napok
Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma 5 nap lehet (20/2012.(VIII. 31.) EMMI. rendelet 3. §. 5. bekezdés alapján), melynek időpontjáról 7 nappal előre tájékoztatjuk a családokat.
Tudomásul vételét a szülők aláírásukkal igazolják, a csoportokba külön erre a célra kiadott névsorokon.
Az ügyeletek megszervezésének rendje

· tanév közbeni iskolai szünetekben, nyáron, június 15-e után a gyerekeket összevont csoportban helyezzük el, augusztus 31-ig.
· A gyerekek reggel 6 órától 7 óráig, délután 5 órától ½ 6 óráig ügyeletes csoport szobában tartózkodnak, egy ügyeletes óvónő felügyelete alatt. Az ügyeletes csoportokról tájékoztatás az óvodatitkár szobája mellett található. A hét óra után érkező gyerekeket saját csoportjukban, a saját óvónőjük fogadja.

3.3. Az óvoda napi nyitvatartási ideje
Hétfőtől – péntekig: reggel 6 órától – délután 17.30 óráig.

A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra
A még mindig érvényben lévő közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyermek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje ennél hosszabb.
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el.
A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az óvodavezető adhat engedélyt.
Az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatáskérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban intézhetik: naponta 8 – 16 óra között


IV. Az óvoda használatba vételének rendje

4.1. A gyermek igénybe veheti az óvodát
 Amikor a harmadik életévét betöltötte az iskolaérettségének eléréséig, de maximum nyolc éves koráig.
 Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy – és szobatiszta.
 Amikor a gyerek egészséges és erről orvosi igazolást tud bemutatni a szülő az óvónőnek.
 Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra.


4.2. Óvodai jelentkezés, felvétel, átvétel rendje

A Nemzeti köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49. §- a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az alábbi kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos, / ha férőhely rendelkezésre áll /.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodánknak nincs felvételi körzete, Erdőkertes területének bármely részéről fogadhatunk gyermeket.
A felvételi eljárás keretében a fenntartó vizsgálhatja a család elkötelezettségét egy adott vallás iránt, ezért óvodánk elsősorban azokat a gyermekeket veszi fel, veszi át, akinek szülei a fenntartó református gyülekezetünk tagjai, az Erdőkertesi református gyülekezetben lettek megkeresztelve, a testvére már az óvodánkba jár vagy járt, illetve református keresztségben részesült.

A jelentkezésről szóló felhívást a fenntartó teszi közzé az eddig megszokott módon: a tájékoztató az óvoda bejárati ajtajára, kapujára, a gyülekezet hirdető táblájára egy hónappal a beiratkozás előtt kifüggesztésre kerül, az óvoda honlapján, valamint református kiadványunkban is megjelentetjük.

Egy szervezett nyílt nap során a jelentkezési hét előtt lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására.

A jelentkezés a szülő személyes megjelenésével, és a jelentkezési lap kitöltésével történik.

A gyermekek adatait a Felvételi előjegyzési naplóban rögzítjük.
Az adatok igazolása érdekében a gyerek és a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat /születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya/ be kell mutatni. Amennyiben a gyermek keresztségben részesült, az azt igazoló emléklap másolatát is kérjük másolatban csatolni. Szívesen fogadunk lelkészi ajánlást is.

A gyermekek felvételéről a lelkipásztor és az óvodavezető dönt. A felvételről, vagy az esetleges elutasításról írásban és kérésükre e-mailben értesítjük a szülőket.
A felvett gyermekek szülei részére a szülői értekezletet nyár elején tartunk. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében, az óvodavezető dönt.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről - a szakértői bizottság véleménye és az intézményben történő pedagógiai megfigyelés alapján - a nevelőtestület véleményét figyelembe véve, az intézményvezető dönt.A jelentkezések függvényében az óvodánkba, a jövőt illetően lehetséges tiszta, vagy részben vegyes szervezésű csoport szervezése.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket igyekszünk kisebb létszámú csoportba elhelyezni. Csoportonként egy sajátos nevelési igényű gyermeket fogadhatunk.

4.3. Az elhelyezés megszűnése

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások kivételével, ha az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a hiányzás következményeiről.

Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét.

Óvodaköteles gyerek igazolatlan hiányzásáról, illetve rendszeres késéséről a jegyzőt is értesíteni kell.

V. Gyermekek az óvodában

5.1. A gyermek jogai
Nkt.46§ alapján
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

5.2. A gyermeknek joga, hogy

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
b) a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) részére a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
e) egyházi vagy magánintézményben vegye igénybe az óvodai ellátást, továbbá, hogy az állami, és települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
g) a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
h) a gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó stb.), felszereléseit ingyenesen használhatja. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

5.3. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
Az adott óvoda akkor jelölhető ki SNI gyermek fogadására, ellátására, ha az alapító okiratában erre felhatalmazása van a fenntartó részéről, és rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel.

5.4. A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell.( Nkt. 58. § (1) bekezdés )

a) a gyermekek jutalmazásának elvei és formái:
Mikor és miért alkalmazunk jutalmazást:
ha gyermek a csoport szokásrendjének betartására törekszik, minden olyan esetben, amikor a gyermeknek pozitív megerősítésre van szüksége,
a gyermek produktumainak elemzésekor, kiemelkedő teljesítménykor,
ha a gyermek közösségi magatartása követendő, helyes és példamutató

A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható:
- az kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység,
- példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység.

A jutalmazás történhet:
- egyénileg, gyermekenként, illetve
- csoportosan, adott közösség számára

A gyermekek jutalmazásának főbb formái:
- szóbeli dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt stb.
- írásbeli dicséret: oklevél,

A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik.

Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik.

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.
A jutalmazások fokozatai:
- csoportvezető óvónői szóbeli dicséret,
- csoportvezető óvónői írásbeli dicséret,
- óvodavezetői szóbeli dicséret,
- óvodavezetői írásbeli dicséret.

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.

A jutalmazás formái:
- egyén esetében: tárgyjutalom,
- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb
kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl.
belépőjegy juttatás stb.)

b) a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:
Mikor és miért alkalmazunk elmarasztalást: ha a gyermek veszélyezteti saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, nem együttműködő a felnőttel, a csoport szabály és
szokásrendjében megfogalmazottakat megszegi

A fegyelmezés módszerei: kiemelés a játékból, átirányítás más tevékenységbe.

Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. (Nkt. 58. § (3) bekezdés)

5.5A gyermekek kötelessége:

 hogy részt vegyen az óvónő által szervezett tevékenységekben,
 hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit,
 hogy az óvodástársai, az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik, gondviselőik gyakorolják.

2. A gyermekek ruházata az óvodában
A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva.
A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint célszerű kiválasztani. Praktikus, kényelmes, tiszta ruhában érzi jól magát a gyermek. Nem ajánlott a szoros, merev anyagú / farmer /, kinőtt ruházat.
Óvodánk szellemiségével összeegyeztethetetlen mintázatú pólókat, ruhákat kérjük, ne adjanak gyermekeikre. / halálfejes stb. /
A zsákokban kérjük, helyezzenek el váltóruhát (fehérneműt), hogyha szükséges, át tudjuk öltöztetni a gyermeket.
Legyen a gyermeknek váltócipője, amit csak a teremben használ, az udvari játékhoz váltóruha.
A testnevelési foglalkozások balesetmentessége érdekében kiscsoportban gumitalpú tornacipőt, középső és nagycsoportban tornacipőt, külön tornaruhát biztosítsanak számukra, ezek tisztántartásáról gondoskodjanak.


Kérjük, hogy a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel lássák el, és az öltözőben helyezzék el. Gondoljanak arra, hogy egy szekrényben 2-3 gyermeknek is el kell férnie.
Kérjük, figyeljenek a ruhák által okozható balesetek megelőzésére, pl.: kabátokon hosszú zsinór, cipőfűzők stb.
A gyermekek pihenéséhez az ágyneműt a szülők biztosítják, az ágyneműk mosására a szülőket kérjük meg, havi egy alkalommal

3 . A gyermekek étkeztetése az óvodában

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése óvodánk feladata. A felhasznált élelmiszerekből ételmintát vagyunk kötelesek 48 órán át a hűtőben megőrizni. Névnapra, születésnapra és egyes alkalmakra házi süteményt tilos behozni! Ételmintát kell elraknunk az otthonról hozott, számlával igazolt születésnapi kínálásra szánt édességből is. Számlával kell igazolni a szülők által behozott zöldség, gyümölcs eredetét.
Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülőnek nyilatkozni kell, hogy a kötelezően előírt élelmezés- egészségügyi várakozást betartotta.
Gyűjtés céljából a nyilatkozatokat a konyhába kell beadni.
Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.
Tej és lisztérzékenység, cukorbetegség, stb. esetén eltérő étkezést a gyermekétkeztetésen keresztül orvosi igazolással meg tudjuk oldani.
A csoportok étkezési idejét a csoportok napirendjében, a heti étrendet az előtérben kifüggesztett étlapon lehet figyelemmel kísérni.

Az étkezési idő után érkező gyermeket otthon kell megetetni, mert más tevékenységek közben már nem tudunk étkeztetni.
Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, túró rudi, banán, stb.) fogyaszt, nassol.
Célszerű a nagyon korán (6-7 óra között) érkező gyerekeket otthon megreggeliztetni.
Az óvodában szeretnénk a kulturált étkezési szokásokra megtanítani a gyermekeket, lehetőségeikhez mérten kérjük, hogy otthon is gyakoroltassák azokat.

4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

4.1. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (régi nevén ÁNTSZ) által előírt szabály, hogy a tanév alatt (szeptember 1-jétől június 15-ig) betegség esetén a háromnapos hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást.

4.2. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. /EMMI- rendelet 51. § (1) bekezdés/A fentiek értelmében amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni.

Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.

4.3 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! (Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket.)

4.4 Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).

4.5 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ-nek, és fertőtlenítő takarítást végez.

VI. Egyéb szabályozások

6.1. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje
 A gyermekek az óvodába szülővel (törvényes képviselővel) érkezzenek, illetve távozzanak.
 A gyermekeket óvodába érkezéskor kérjük, minden esetben személyesen adják át az óvónőnek, mert ha a gyerek, valamilyen okból nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállal érte.
 Nevelésünk, fejlesztő tevékenységünk eredményessége érdekében kérjük, iskolaköteles gyermekeket 8 óráig hozzák be. A nem iskolaköteles gyermekek legkésőbb 8:30-ig érkezzenek meg.
 A napirendben szereplő áhítatra, keresztyén óvodánkban kötelező beérkezni
 Abban az esetben, ha a gyermeket más személy viszi el az óvodából (nagyszülő, testvér, rokon, szomszéd, stb.) kérjük, előre jelezzék az óvónőnek. Kiskorú testvérnek csak írásos engedéllyel adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában a gyermeket az óvoda nem adja ki.
 Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.
 Hazamenetelkor, az óvónőtől kell átvenni a gyermeket. A szülő a gyermek átvétele után rövid időn belül hagyja el az intézmény épületét/ az óvoda nem játszótér, hanem nevelési intézmény/ átadás után a gyermekért a szülő a felelős.

A gyermekcsoportok nyugalma érdekében az ebéd utáni hazamenetel időpontját az óvónőkkel kérjük egyeztetni.
Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől és ne várakoztassák szüleiket. Kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel.


Ha a szülő a gyermekét a hivatalos nyitva tartásig nem viszi haza, az ügyeletes óvónő kötelessége
 18.30-ig az óvodában várakozzon és a szülőt telefonon, vagy egyéb módon értesítse


 18.30 után a gyermek érdekében a rendőrség helyett az óvónő saját otthonába hazaviheti - erről a szülőt üzenet formájában tájékoztatni köteles

Abban az esetben, ha a szülő a gyermekét indokolatlanul a nyitvatartási időn túl 3 alkalommal később viszi el, a gyermek óvodai elhelyezése megszüntethető.

6.2. A hiányzásra vonatkozó szabályok

Az 5. életévet betöltött gyermek az óvodai felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.
Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt igazolatlanul, vagy sorozatos késés miatt rendszeresen távol marad, a vezető óvónőnek értesíteni kell a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése - az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások kivételével – ha az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztettük az igazolatlan mulasztás következményeire.

A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai
a) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

b) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
3 napot meghaladó távollétet (üdülés, külföldön tartózkodás) az óvodavezetőnek írásban kell bejelenteni. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az óvodatitkártól, csoportos óvónőktől kérhető.
A kérelmet az óvodavezető hagyja jóvá.
c) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja
Az igazolás papír alapon fogadható el.
d) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban, vagy az óvodába felvett feljegyzéssel történik.
e) A gyermek részére a szülő összesen legfeljebb három napot igazolhat a fentiek alapján. A szülő nem köteles indokolni a gyermek hiányzásának okát.
f) Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.

6.3 A késések és azok igazolása

g) Ha az iskolaköteles gyermek a kért időpontig nem érkezik meg, a késését igazolni kell.


A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

A gyermekek védelmében, az óvodában érvényes védő-óvó előírásokat vegyék figyelembe. Kérjük, hogy otthonról balesetveszélyes (hegyes, éles, törékeny, egészségre ártalmas) játékokat ne hozzanak be.
Minden esetben ellenőrizzék, hogy gyermekük ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amit a házirendbe meghatároztunk.
Behozható tárgyak: olyan személyes takaró, párna, szőrös kis állat, amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti, olyan játék, amit másokkal is megoszt.
Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, cumi, ékszerek, drága ruhadarabok.
Óvodánk szellemiségével ellentétes tartalmú játékszereket ne engedjék, hogy otthonról elhozzák a gyermekek. (Pl.: halálfejes póló, Pochemon kártya stb.)
Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.
Az óvodába járáshoz nem szükséges dolgokban (pl. ékszerek, drágább ruhák, játékok) bekövetkezett károkért óvodánk nem felel.

A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása
Nagyobb csoport lehet:
· az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó;
· az azonos életkorú gyerekek csoportjától függetlenül, például az óvodát kezdő, illetve az iskolába menő gyerekek csoportja;
· külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, például a fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja;
· az önköltséges tanfolyamokon részt vevő gyerekek csoportja (angol nyelv, kézműves stb.).

VII. Szülők az óvodában

Minden szülőt partnerének tekint óvodánk. Kölcsönös őszinteséggel és segítő szándékkal mindent elkövetünk óvodánk, és óvodásaink minél jobb ellátásáért.

7.1. A szülő jogai

 A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
 Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 Joga, hogy folyamatos és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről. A gyermek neveléséhez segítséget, tanácsokat kapjon.
• A gyermekek fejlődéséről folyamatos tájékoztatást csak az óvodapedagógusok adhatnak, és hivatali titokként kötelesek kezelni a gyermekek egészségével és családi körülményeivel kapcsolatos információkat.
• Az aktuális programokról, óvodai eseményekről az óvodapedagógus által szervezett tevékenységek témájáról év elején írásban, a tanév folyamán, a faliújságon kaphatnak naprakész tájékoztatást.
• A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
• Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
• Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

7.2. A szülő kötelessége

• Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzetű gyermek esetében három éves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetében ötéves kortól. Amikor a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, az óvodapedagógusok által szervezett tevékenységekben, illetve óvodai nevelésben kell részesülnie.
A fenti két esetben nem szűnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.
• Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
• Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
• Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre, az együttnevelés érdekében, a szükséges tájékoztatást adja meg.
• Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
• A pedagógusaink, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottaink a nevelő-oktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A szülő kötelessége, hogy sajátos nevelési igény esetén biztosítsa gyermeke részvételét az óvodában megszervezett habilitációs és rehabilitációs terápián.

7.3A szülő felelőssége
 Minden gyermek biztonsága érdekében a kapukat zárja be maga után.
 Az óvónőtől átvett gyermeket ne engedje egyedül az udvarra.
 Az óvoda által felállított szabályokat (pl.: nem ülünk és mászunk az
Öltöző szekrény tetejére, a biztonsági ajtónyitót csak felnőtt használja)
tartassa be.
 Az óvoda által felállított udvari szabályokat tartassa be gyermekével.


7.4 A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
.
• Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek figyelmesek, segítsék a sajátos nevelési igényű társaikat. Tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
Például:
• Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre!
• Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még akkor se, ha előző nap az Önök gyerekét érte esetleg sérelem!

7.5. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is – hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy

a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén először mindenképpen az óvónőt keressék fel, majd az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
Az együttműködésre alkalmas fórumok
• Szülői értekezletek:
- új gyermekek szülei számára szervezett

- csoportos szervezésben az óvónők által szervezett
- szülői szervezet által szervezett
- rendkívüli
• Fogadóóra: a szülő és óvodapedagógus által kezdeményezett időpontban
• Családlátogatás: óvodába járás előtt, valamint szükség szerint
• Nyílt nap: a nevelőtestület által meghatározott formában, a szülővel egyeztetett időpontban
• Közös programok: játszódélutánok, kirándulás, családi nap
• Közös ünnepek: éves munkatervben meghatározott formában és rendben
• Fórumok, előadások: alkalmanként
• SZK értekezletek: éves tervben meghatározott, illetve szükség szerinti időpontokban
• Elégedettségi vizsgálatok
• Napi találkozások:
Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!
• A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A dadusok és az óvodatitkár nem illetékesek.
Az óvoda alkalmazottai nem adhatnak felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titkoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény, illetve az egyének érdekeit sértené.


Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
• a gyermekek adatai, fejlődésük, családi körülményeik,
• a dolgozók adatai, családi körülményei, munkahelyi előmenetele.

Ezen adatok csak az óvoda Adatkezelési szabályzatában meghatározott módon és szerveknek továbbíthatók.


• Beszoktatási időn túl a gyermekcsoportban - az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken mindenkit szeretettel látunk.
A sajátos nevelési igényű gyermekek, a nagyobb odafigyelést igénylő gyermek (pl. cukorbeteg gyermek) esetében különösen fontos, hogy a szülő és a pedagógus napi kapcsolatban legyen, folyamatosan tájékoztassák egymást a gyermek fejlődéséről, a technikai eszközök használatáról, az esetlegesen szedett gyógyszerek hatásáról.Az óvoda helyiségeinek (csoportszobák, konyha, WC, udvar) - a szülők által - használhatóságának rendje

Az óvodában a szülők az alábbi feltételek mellet tartózkodhatnak:
• Nyílt napokon, óvodai rendezvényeken, vagy szükség esetén. A csoportszobába váltócipővel léphetnek be.
• Délben a gyermekekre az előtérben várakozhatnak.
• Az itt alvó gyerekek nyugalma érdekében kérjük, hogy aulában, a folyosón és az udvarokon ne engedjék gyermeküket játszani, hangoskodni.
• Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat.
• Az iskolás testvérek szülővel tartózkodhatnak az óvodában, az ő felügyeletüket nem tudjuk felvállalni. (a szülő feladata gondoskodni elhelyezésükről)

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje

Minden hónapban a következő hónapra előre az óvodatitkárnál történik a befizetés.

• A gyermek hiányzása esetén is gondoskodjanak a befizetésről. Az elmulasztott befizetés miatt a gyermek óvodai ellátása szüneteltethető.
• Az étkezés befizetés elmulasztását kétszeri írásbeli figyelmeztetés után sem egyenlíti ki a szülő. Úgy a gyermek kizárható az óvodai nevelésből.
• Hiányzás esetén, a következő napi étkezés lemondható 9 óráig. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben a gyerek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni, mert a folytatás nem automatikus.
• Lejelenteni telefonon 28/ 475 087, illetve a gazdasági irodában lehet. Óvónő lejelentést nem tud átvenni. Amikor a szülő tájékoztatja az óvónőt, hogy a gyermeke beteg, az nem jelenti azt, hogy egyúttal a lejelentés is megtörtént, mivel a csoportszobát nem hagyhatja el, az ügyintézőt így nem tudja értesíteni.
• A lejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. Betegség, vagy hiányzás esetén az étel elvitelére nincs lehetőség.
• A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél nagyobb gyerek óvodai ellátása nem szüneteltethető!

Az étkezési térítési díjat a mindenkori hatályban lévő jogszabály alapján állapítjuk meg.

Kedvezmények:

A szociális és normatív támogatás kritériumai, a segély, egyéb juttatás lehetőségei, felosztásának elvei, a kérelmek elbírálás rendje

A többször módosított Gyvt.,törvény 48. § (5) bekezdése alapján az érintetteket normatív támogatásban kell részesíteni az alábbiak szerint:
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, az intézményi térítési díj 100%-t
• három vagy több gyermekes családok gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-t,
• tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-t kell biztosítani
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.


A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek lehetősége van a gyermekvédelmi támogatás megkérésére, abban az esetben, ha a szülők nyilatkoznak az iskolai végzettségükről (8 általános, vagy annál kevesebb). Ezt a nyilatkozatot az Önkormányzat Gyámügyi Irodáján lehet megtenni, és ennek alapján részesülhet támogatásban a család.

Az óvodáztatási támogatás feltétele, hogy a gyermek beíratást követően rendszeresen járjon óvodába, a nyitvatartási napokon legalább 6 órát az óvodában tartózkodjon.

VIII. Pedagógiai munka az óvodában
Óvodánk alaptevékenysége: a 3-6 éves gyermekek, iskolába járásához szükséges fejlettségi szintig tartó sokoldalú fejlesztése, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével.
Feladatainkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a köznevelési törvény és végrehajtási utasításai, a vonatkozó jogszabályok, és a Pedagógiai programunk alapján látjuk el. A sajátos igényű gyermekek közül a hallás, látás és mozgássérült gyerekeket integráltan látjuk el.

1.Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen

a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése,
d) a bántalmazás és az óvodai erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné területére terjednek ki.

2. Az óvodai életet, a foglalkozásokat óvodánknak oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfeleljen, és a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Az óvoda saját pedagógiai programja bármikor megtekinthető az óvoda honlapján, vagy elkérhető a vezetőtől.

3. Óvodánk kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

4. Nevelési alapelveink szerint törekszünk arra, hogy az általunk nevelt gyermekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat és egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt.

5. A gyermekek részére nem rendszeres elfoglaltságok is szervezünk: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, bábelőadás.

Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, bábelőadás, múzeum stb. látogatás) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni.
A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni.
A programokra fordítható maximális összeghatárt a tanév eleji szülői értekezleteken határozza meg a szülői közösség.


VIII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt.

Baleset megelőzés

Az óvoda valamennyi alkalmazottjának általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének megóvása. A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása, óvodavezetői feladat. Az újonnan megvásárolt játékok megfelelnek az EU-s szabványoknak.
A gyermekek az épületben és az udvaron felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
Mászókákat, hintát, csúszdát egyéb kültéri mozgásfejlesztő eszközt, kizárólag óvodapedagógus jelenlétében, rendeltetésszerűen használhatják a gyermekek. Ha szükséges kérjenek segítséget.
A folyosókon, a mosdóhelyiségekben óvatosan közlekedjenek, ügyeljenek a maguk és társaik testi épségére.
Csoportos kirándulás, séta, kulturális, sport, program, iskolalátogatás stb. céljából, csak azok a gyermekek hagyhatják el az óvoda épületét, akiknek szülője ehhez írásban hozzájárult. A hozzájárulást a tanévnyitó szülői értekezleten, az év minden rendezvényére egyszerre lehet megadni az e célra szolgáló névsor aláírásával.Séták, kirándulások alkalmával a gyermeklétszámnak megfelelő felnőtt kísérőről – szülők bevonásával – az óvodapedagógusok gondoskodnak. (10 gyermekig 2 felnőtt, a feletti létszám esetén 10 gyermekenként arányos létszámú felnőtt kísérő szükséges)
A testnevelés foglalkozásokat körültekintően szervezzük meg. Az eszközöket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a gyermekek.
A gyermekek részére rendszeresen tartunk balesetvédelmi oktatást.
Gyermekbaleset esetén a szülőt azonnal értesítjük.
A gyermeket elsősegélyben részesítjük, szükség szerint orvost hívunk, illetve ha a gyermek szállítható állapotban van és a sérülése lehetővé teszi, a rendelő intézet baleseti osztályára a Veresegyházi Misszióba visszük.
Baleset esetén a szülőnek a legrövidebb időn belül jelentkeznie kell gyermekéért.
A baleset körülményeinek feltárását és a baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi megbízott hivatalból intézi.

8.1. Az óvoda bejáratának zárása

A gyermekek biztonságának és értékeink védelme érdekében a bejárati ajtót állandóan zárva tartjuk, csengetéssel lehetséges.
A beléptető rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat minden tanévkezdéskor ismertetjük a szülőkkel.
Hazamenetelkor az óvoda ajtaját csak a szülők kezelhetik, ezért kérjük, ne engedjék gyermekeiknek az ajtót nyitogatni.

Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvények alkalmával.
Hirdetések, reklám jellegű anyagok, plakátok csak az óvodavezető engedélyével, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

Az épület hasznosítása egyéb célokra:
A fenntartó engedélye alapján (amennyiben az alapító okiratunkban a hasznosítás, mint vállalkozói tevékenység szerepel) megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával, esetleg lehetőség van az épület egyes helyiségeinek hasznosítására (pl. tornaterem)
Az óvoda helyiségeiben elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos tevékenység folyhat.
Az intézményünk területén párt, politikai célú mozgalom, párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

8.2. Parkoló használata

Az óvoda területéhez tartozó parkolót mindenki saját felelősségére használja.
1. Az autókban ne hagyjanak látható helyen táskát, értéket (ezekért az óvoda felelősséget nem vállal)
2. Kérjük, a KRESZ szabályait tartsák be.
3. Az óvoda nagykapuját kérjük, hagyják szabadon.
4. A gyalogosok a járdákat használják!


Az óvoda egész területén (óvodaépületben, parkolóban, az óvoda előtti utcafronton) DOHÁNYOZNI, SZESZES ITALT fogyasztani TILOS!
Megbotránkoztató viselkedés esetén, az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.

8.3. Bombariadó esetén

Vészhelyzetben, az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat, a bejárati ajtón menekítik ki az óvodapedagógusok a közeli templomba.


8.4. Tűzriadó esetén

A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákban található ajtókon - ha ez nem lehetséges az ablakokon át - menekítjük ki a gyerekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón lévő poroltóval meg lehet kezdeni a tűz oltását a - tűzriadó-terv szerint - kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a tűzriadó terv szerint járnak el.

A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők bővebben az óvoda szervezeti és működési szabályzatában találhatók.


8.5. Anyagi felelősség

A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért is ő felel. Kisebb javításban kérjük a szülők segítségét.

IX. A házirend nyilvánossága, megismerése

Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni.

A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztjük.