Dolgozóink
Hitélet
Alapítvány
Fenntartó
Felújítás
Csoportjaink
Dokumentumok
Beiratkozás
2018. 01. 26. 13:05
Beiratkozás időpontjai a következők:

2018.04.24 - 8:00-16:00
2018.04.25 - 10:00-18:00

Helye: Szőlőfürt Református Óvoda
2113 Erdőkertes, Fő tér 2.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodai beiratkozáshoz kérem hozzák magukkal:

 • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája
 • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
 • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, oltási kiskönyv, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
 • keresztlevél, ha van
 • a beiratkozásra a gyermeket is szeretettel várjuk

  A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. május 30-áig, döntéséről írásban és az óvoda honlapján, valamint a helyben szokásos hirdetményben értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.
 • Nyílt nap
  2018. 01. 26. 13:04
  Nyílt nap:
  2018.04.10: 10-11:30
  2018.04.11: 15:30-17


  Sok szeretettel várunk minden óvodánkba beiratkozni készülő érdeklődőt!